TURKU - HELSINKI Suutarila & Herttoniemi - TAMPERE

VUOKRAUSEHDOT:

1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan irtainten esineiden, kuten rakennustyössä käytettävien työkoneiden, telineiden ja suojarakenteiden vuokraukseen konevuokraamoliikkeen (jäljempänä ”Vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan (jäljempänä ”Vuokralleottaja”) välillä, ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu. 

Näitä sopimusehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös mahdollisiin Vuokralleantajan Vuokralleottajalle tarjoamiin suunnittelu-, asennus-, purku-, huolto-, käyttö, siirto- ja muihin palveluihin (riippumatta siitä, tarjotaanko ne maksua vastaan vai ilman erillistä veloitusta), ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu.

Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. VUOKRAUKSEEN SOVELLETTAVAT EHDOT

2.1. Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto (jäljempänä ”Kalusto”) sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Kalustoon ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto, muottiöljy tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää Kalustoa muualle kuin sovittuun käyttökohteeseen. Kalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Vuokrasopimus koskee Kaluston normaalia yksivuorokäyttöä. Tätä laajemmasta käytöstä on sovittava erikseen.

2.2. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin Kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se sopimuksen mukaan lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin Kalusto palautetaan kaikilta osin Vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät.

Vuokralleantajan jollekin kalustoryhmälle erikseen määrittelemästä vuokraajan vähimmäispituudesta johtuen vuokra-aika saattaa kuitenkin olla edellä kuvattua pitempi.

2.3. Toimitusehdot

Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle Vuokralleantajan varastossa. Mikäli luovutuspaikaksi on sovittu joku muu paikka, sikäli kuin osapuolten kesken ei ole muuta sovittu, kuljettaminen tapahtuu Vuokralleottajan vastuulla.

2.4. Kaluston palauttaminen

Vuokralleottajan tulee palauttaa Kalusto Vuokralleantajalle välittömästi vuokraajan päättyessä puhdistettuna, pakattuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut.

2.5. Kaluston asentaminen ja purkaminen

Vuokralleottaja vastaa itse Kaluston asentamisesta ja purkamisesta, ellei osapuolten välillä ole muuta kirjallisesti sovittu.

Asentamis- ja purkutyöt sekä niiden johtaminen on annettava pätevälle henkilökunnalle. Vuokralleantaja ei vastaa niiden rakenteiden turvallisuudesta, jotka Vuokralleottaja itse tai kolmannen toimesta Kalustosta asentaa. Pyydettäessä Vuokralleantaja ilmoittaa Vuokralleottajalle Kalustosta pystytettävien rakenteiden enimmäiskuormitusmäärät.

2.6. Kaluston käyttö, ylläpito ja huolto

Vuokralleottajan tulee:

tutustua Kaluston turva- ja käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä. Vuokralleantaja antaa tarvittaessa Kaluston käytön opastuksen.

käyttää Kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja sille tarkoitetuissa olosuhteissa.

huolehtia työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta.

hoitaa ja huoltaa Kalustoa asianmukaisesti. Kaluston ylläpito tulee antaa päteville henkilöille. Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa Kalustoa eikä tehdä siihen muutoksia ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

puhdistaa Kalusto käytön jälkeen.

valvoa Kalustolle mahdollisesti aiheutuvia tuuli-, lumi- ja vesikuorman aiheuttamia rasituksia ja ryhtyä viipymättä tilanteen vaatimiin tarpeellisiin toimenpiteisiin omalla kustannuksellaan.

Vuokrauksen yhteydessä sovitut erilaisten vuokratilojen lämpötilat ovat ohjeellisia ja niihin vaikuttavat ulkoiset sääolosuhteet. Vuokralleottaja määrittää lämmön tarpeen. Mikäli luonnonolosuhteista johtuvaa lisälämpöä tarvitaan, vastaa siitä Vuokralleottaja.

Vuokralleottajan edellä kuvatut velvollisuudet ovat voimassa koko vuokraajan, myös asennus- ja purkuaikana, ja riippumatta siitä, käytetäänkö Vuokralleantajan palveluita.

2.7. Asbestitöiden kielto

Lainsäädännössä on tarkemmin määrätty asbestitöissä käytettävien työvälineiden käytöstä, puhdistamisesta ja toimintakunnon varmistamisesta. Tämän vuoksi Kalustoa ei saa käyttää asbestitöihin ilman, että käytöstä ja siihen liittyvistä asioista on erikseen kirjallisesti sovittu Vuokralleantajan kanssa.

3. PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT

3.1. Yleistä

Vuokralleantaja voi tarjota Vuokralleottajalle Kaluston lisäksi kalustorakenteiden suunnittelu-, asentamis- tai muita vuokrausta täydentäviä palveluita. Tällaisiin palveluihin noudatetaan seuraavia ehtoja.

3.2. Osapuolten velvollisuudet

Jos osapuolet eivät ole muuta sopineet, velvollisuudet jakautuvat soveltuvin osin seuraavasti:

Vuokralleantaja vastaa

vain sellaisten palveluiden suorittamisesta, joista on osapuolten kesken erikseen kirjallisesti sovittu.

Vuokralleottaja vastaa

suoritettavien töiden mahdollisesti edellyttämän /-ien viranomaislupien hakemisesta, riippumatta siitä kenen vastuulla töiden suorittaminen on

sovellettavien määräysten mukaisten sosiaalitilojen osoittamisesta tai hankkimisesta

sähkövirran toimittamisesta asennuspaikalle

valaistuksen järjestämisestä

työalueiden rajaamisesta asennustöiden ajaksi, sekä

kaikista muista sellaisista Kaluston asentamiseen, suunnitteluun, käyttämiseen ja purkamiseen liittyvistä toimenpiteistä, joita ei erikseen ole sovittu Vuokralleantajan tehtäväksi tai vastuulle.

Vuokralleottajan tulee huolehtia vastuullaan olevista toimenpiteistä hyvissä ajoin siten, että Vuokralleantajalle sopimuksen mukaan kuuluvat kuljetukset, nostot, asennustyöt, varastointi jne. voidaan suorittaa sovitun aikataulun mukaisesti esteettä. Muussa tapauksessa Vuokralleantajalla on oikeus veloittaa Vuokralleottajalta tarjouksensa mukaisen hinnan lisäksi ylimääräisestä työstä Vuokralleantajan kulloinkin voimassa olevan työveloitushinnaston mukaan.

3.3. Katselmukset

Mikäli Vuokralleantaja toimittaa Kaluston Vuokralleottajalle asennettuna, sovittujen asennus- ja purkutöiden yhteydessä suoritetaan seuraavat yhteiset katselmukset:

aloituskatselmus pidetään asennuspaikalla ennen töiden aloittamista.

luovutuskatselmus pidetään asennustyön valmistuttua.

palautuskatselmus pidetään ennen rakenteiden purkamista.

loppukatselmus pidetään kun Kalusto on palautettu Vuokralleantajalle.

3.4. Hallinnan ja vastuun siirtyminen

Sikäli kuin Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja ovat sopineet Kaluston vuokraamisesta asennettuna, vuokrauksen kohteena olevat esineet siirtyvät Vuokralleottajan hallintaan ja vastuulle siinä laajuudessa ja järjestyksessä kuin Vuokralleantajan suorittaman asennustyön on todettu kunkin työvaiheen yhteydessä pidetyssä katselmuksessa edistyneen. 

Vuokralleottaja vastaa Kaluston vioittumisesta tai katoamisesta niin kauan kuin Kalusto on miltään osin asennuspaikalla.

Vuokralleottajalla ei ole kuitenkaan vastuuta Kaluston vioittumisesta, jonka osoitetaan aiheutuneen Vuokralleantajan omasta tuottamuksesta. 

Mikäli Vuokralleottaja ei ole tilannut Kalustoa asennettuna, hallinta ja vastuu vuokrauksen kohteeseen siirtyvät kohdan 2.3. mukaisesti.

4. VUOKRAUKSEEN JA PALVELUIHIN YLEISESTI SOVELLETTAVAT EHDOT

4.1. Vuokran määrä ja palveluiden hinta

Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan vuokraa koko edellä kohdassa 2.2. määritellyltä vuokra-ajalta. Lisäksi Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan mahdollisista ylimääräisistä työvuoroista edellä kohdassa 2.1. tarkoitetun lisäkorvauksen.

Jollei Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä ole muuta sovittu, vuokra sekä edellä kohdassa 3. tarkoitettujen palveluiden hinta määräytyy Vuokralleantajan hinnaston mukaan.

4.2. Vuokralleantajan ohjeet

Vuokralleottaja on velvollinen noudattamaan kaikkia Vuokralleantajan antamia rakenteisiin liittyviä turvallisuus- ja muita ohjeita. Vuokralleottaja ei saa muuttaa tai siirtää pystytettyjä rakenteita ilman Vuokralleantajan nimenomaista kirjallista suostumusta.

Vuokralleantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että rakenteita on muutettu tai siirretty tai ohjeiden vastaisesti kuormitettu.

4.3. Reklamaatiot

Vuokralleottaja on velvollinen Kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan Kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli Kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

Sikäli kuin Vuokralleantaja on sitoutunut toimittamaan Kaluston asennettuna, Vuokralleantaja toimittaa sen tarkastettuna ja käyttökuntoisena. Mahdolliset huomautukset toimitetuista esineistä tai työsuorituksesta Vuokralleottajan tulee tehdä Vuokralleantajalle viipymättä ja, mikäli osapuolten kesken suoritetaan katselmus, katselmuksen yhteydessä.

4.4. Vuokralleottajan vastuu

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen tai muuten palauttamatta jääneen Kaluston sen uushankintaarvoon. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle myös Kalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset.

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö palauttaa Kaluston Vuokralleantajalle puhdistettuna ja siinä kunnossa kuin se oli Vuokralleantajan luovuttaessa sen Vuokralleottajan käyttöön, Vuokralleantajalla on oikeus periä Vuokralleottajalta Kaluston puhdistus- ja kunnostuskulut (mukaan lukien käyttömateriaalin ja kulutusosien materiaalikustannukset). Kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista vastaa kuitenkin Vuokralleantaja.

Vuokralleottaja vastaa yksin vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle Vuokralleottajan itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta Kaluston käytöstä, asennuksesta tai asennuspaikasta, eikä Vuokralleantaja ole niistä vastuussa.

Mikäli Vuokralleottaja ei pysty täyttämään osaltaan sopimuksen ehtoja, Vuokralleottaja vastaa siitä Vuokralleantajalle aiheutuneista vahingoista, ja Vuokralleantajalla on oikeus laskuttaa Vuokralleottajaa kaikista Vuokralleantajalle syntyneistä kustannuksista, niin välittömistä kuin välillisistäkin vahingoista.

4.5. Vuokralleantajan vastuun rajoitus

4.5.1. Vuokralleantajan vastuu välittömistä vahingoista

Vuokralleantaja vastaa vain Vuokralleottajalle syntyneistä välittömistä vahingoista, jotka ovat syntyneet Vuokralleantajan vastuulle kuuluvasta

Kaluston toimituksen viivästymisestä tai toimittamatta jäämisestä.

suunnittelu- tai asennusvirheestä.

Kaluston rikkoutumisesta.

Vuokralleottajan tulee osoittaa aiheutunut välitön vahinko ja vahingon määrä.

4.5.2. Vuokralleantajan vastuu välillisistä vahingoista käyttötarkoituksesta

Vuokralleantaja ei vastaa mistään Vuokralleottajalle syntyneistä välillisistä vahingoista kuten muille maksetuista vahingonkorvauksista tai sopimussakoista taikka muulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta. Vuokralleantaja ei vastaa siitä, soveltuuko Kalusto Vuokralleottajan aikomaan käyttötarkoitukseen.

4.5.3. Vuokralleantajan vastuun määrällinen rajoitus

Vuokralleantajan vastuu on rajoitettu korkeintaan määrään, joka vastaa sovittua Kaluston vuokraa ja /tai palvelun hintaa. Edellä sanotulla ei kuitenkaan rajoiteta vastuuta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeäksi katsottavalla huolimattomuudella.

4.5.4. Luonnonvoimien aiheuttamat vahingot

Vuokralleottajan tulee huolehtia mahdollisuuksien mukaan siitä, ettei poikkeuksellisista luonnonvoimista aiheudu vahinkoa Kalustolle. Vuokralleantaja ei vastaa poikkeuksellisten luonnonvoimien, kuten myrskyn (tuuli, jonka keskinopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa), tulvan, rankkasateen tai salaman aiheuttamista vahingoista Kalustolle.

4.5.5. Vastuu suunnitelmista

Kaikki Vuokralleantajan laatimat suunnitelmat edellyttävät suunnitelmien toteuttamiseksi tarvittavien laitteiden vuokraamista Vuokralleantajalta. Vuokralleantaja ei vastaa suunnitelmista, ellei Vuokralleottaja vuokraa suunnitelman edellyttämää Kalustoa Vuokralleantajalta.

4.6. Vakuutukset

Kalusto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vakuutussuojaa halutessaan Vuokralleottajan tulee itse huolehtia Kaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta koko vuokra-ajalta, mahdolliset kuljetukset mukaan lukien.

Mikäli Vuokralleantaja vastaa Kaluston kuljetuksesta tai lähettämisestä, Vuokralleantajalla on oikeus vaatia, että Vuokralleottaja ottaa Kalustolle kuljetusvakuutuksen.

4.7. Sopimusrikkomus

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa sopimus ja ottaa Kalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon. 

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta pidättyä maksamasta vuokraa, vaikka se katsoisi, että sillä on jokin saatava Vuokralleantajalta.

4.8. Ylivoimainen este

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen.

Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa, ja Vuokralleantajalla on myös oikeus purkaa sopimus.

4.9. Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa Kalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

4.10. Selvittelykustannukset

Mikäli Vuokralleottaja vaatii Vuokralleantajalta selvästi perusteetta korvauksia sopimuksen perusteella, on Vuokralleottaja vastuussa aiheettomasta selvitystyöstä Vuokralleantajalle aiheutuneista kustannuksista.

4.11. Riitaisuudet

Kaikki osapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai Vuokralleantajan niin tahtoessa Vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.

Mikäli Vuokralleottaja on kuluttaja, hän voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Kuluttaja voi myös nostaa kanteen Vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.

 

 

© 2016 Teknisen Kaupan Liitto ry

www.tekninen.fi

Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleiset vuokrauksen ja palveluiden toimitusehdot

TK Konevuokraus 2016

Share This